Työterveysyhteistyö ja työkyvyn johtaminen vuonna 2020

Emkine Oy toteutti kyselyn HR - päättäjille joulukuussa 2017 https://emkine.fi/emkinen-tulevaisuus/. Kysely lähetettiin yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen HR - päättäjille sekä Emkinen niiden asiakkaiden HR - päättäjille, jotka halusivat osallistua kyselyyn vastaamiseen. Kyselyä jaettiin myös LinkedIn:ssä, mutta se ei saanut vastaajia SOME - kanavan kautta. Kyselyyn vastasi 11 HR - päättäjää. Kyselyn väittämät muotoiltiin hyödyntäen tutkimustuloksia siitä, mitä työ, henkilöstön osaaminen, henkilöstön johtaminen ja työkyvyn haasteet ovat tulevaisuudessa. Alla tuloksissa on koottuna niitä löydöksiä, joissa vastaajien näkemykset poikkesivat tulevaisuuden tutkimustuloksista tai vastaajien näkemyksissä esiintyi hajontaa. Ovatko nämä muutoksen heikkoja signaaleja vai eivätkö kyselyyn vastanneet HR - päättäjät näe yhtä laajasti työn, johtamisen ja työterveysyhteistyön sekä työkyvyn johtamisen muutoksen tarvetta omassa organisaatiossaan kuten useat tutkimustulokset osoittavat?  

Työ vuonna 2020

Ristiriitaa tulevaisuuden tutkimustulosten ja kyselyn vastausten välillä näkyi siinä, että kokeilukulttuuri ja epäonnistumisen salliminen ei ole tulevaisuudessakaan täysin sallittavaa. Työtä ei myöskään mielletä globaaliksi. Lisäksi vastaajat kokivat, että työn tekemisen paikka tai aika vuonna 2020 ei tule olemaan vapaasti valittavissa eikä robotiikka näy kaikkialla työssä. Vastauksissa hajontaa aiheutti robotiikan ja tekoälyn hyödyntäminen sekä se, että työ tuottaisi kokemuksia ja elämyksiä henkilöstölle.  

Henkilöstön osaaminen ja henkilöstön johtaminen 2020

Vastausten mukaan merkittävä osa henkilöstöstä ei olekaan vuonna 2020 Y - sukupolvea eli 1980 - luvulla syntyneitä vaikka tämän sukupolven edustajien pitäisi olla vallitsevana joukkona työelämässä tuolloin. Nykyistä suurempi osa asiantuntijoista ei ole vastaajien mukaan naisia vaikka näin useat tutkimustulokset ennustavat. Itseohjautuvat tiimit ja esimiesten vähempi määrä aiheuttivat vastaajien tulevaisuusennusteissa hajontaa ja tulos oli siten ristiriidassa tulevaisuuden johtamisen tutkimustulosten kanssa.    

Tekemättömän työn syyt vuonna 2020

Tuotannon työn fyysisyys, epäterveelliset elämäntavat ja asiantuntijoiden istumatyö eivät yllättävästi vastaajien mukaan niinkään uhkaa henkilöstön työkykyisyyttä. Hajontaa HR - päättäjien vastuksissa esiintyi, kun kysyttiin aiheuttaako esimiestyö tekemätöntä työtä tai työskentely jatkuvassa vuorovaikutuksessa.  

HR - päättäjät empivät oman osaamisen kehittämistä ja kumppanuutta työterveysyhteistyössä

Hajontaa vastauksissa aiheuttivat pohdinnat oman osaamisen kehittämisessä hankkimalla mentorointi- tai coachingpalveluita tai olisiko työhyvinvointi- tai työkykykoordinaattori ratkaisu tulevaisuuden työkyvyn johtamisen kehittämisen tarpeeseen. 27 % vastaajista empi, josko muotoilisi uusia työkyvyn johtamisen palveluita tai yhteistyömalleja yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Vastaajista osa ei hae kumppanuutta työterveyspalveluiden tuottajien kanssa, jos kumppanuus määritetään sillä, miten yhteistyössä innovoidaan uusia vaikuttavia palveluita ja yhteistyömalleja sekä miten vaikuttavaa työterveysyhteistyö on.  
Hanna Heiskanen
Hanna Heiskanen
Palvelujohtaja

Kirjoittaja on Emkinen palvelujohtaja, jolla on moninainen työkokemus työterveyshuollon palveluiden tuottamisesta ja SOTE-kehittämisen ja -johtamisen tutkinto. Hänen erityisosaamistaan on palvelumuotoilu.
Share This